Oferujemy Państwu usługi w formie pełnienia funkcji:

 • Kierownika Budowy
 • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Koordynatora robót budowlanych

Kierownik Budowy

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy. Odpowiedzialność za zorganizowanie procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego - spoczywa na inwestorze.

Obowiązki kierownika budowy

Do elementarnego zakresu obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy (na podstawie protokołu),
 • stosowne zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy,
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,
 • koordynacja realizacji zadań BHP,
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
 • zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentuje interesy inwestora,
 • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • bieżące doradztwo i świadcznie radą podczas budowy,
 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy,
 • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy,
 • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę,
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie,
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane,
 • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami        i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji,
 • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę.